Manifest

„Věk se neříká”

Připojením k tomuto manifestu se přihlašujeme k tomu, že v pracovních vztazích chceme

I. Zajišťovat pracovní příležitosti pro všechny věkové skupiny
II. Respektovat při výběru zaměstnanců a zaměstnankyň zásadu „Věk se neříká“
III. Vytvářet v zaměstnání takové podmínky, aby věk nemohl být důvodem pro nelegitimní znevýhodnění zaměstnance či zaměstnankyně
IV. Rozvíjet pracovní prostředí směrem k efektivnějšímu přenosu mezigeneračních zkušeností
V. Naslouchat při rozhodovacích procesech hlasu zaměstnanců a zaměstnankyň bez ohledu na jejich věk
VI. Sdílet informace o úspěšné firemní politice věkové diverzity s obchodními partnery


Sociálně odpovědné firmy už to vědí. Přidejte se k nám!

Chceme se připojit
X

Kdo se přidal

Jobs.cz
Dark Side
Zásilkovna
Česká pošta
Poradna práva
Prace.cz
Merisant
Steilmann
Alternativa+
MC Triton
Europrofis
Selli
Gender Studies
Face
Český helsinský výbor
Worklife Agency
Lepší práce
Institut důstojného stárnutí
Diakonie
1. SDZP družstvo
C2C Solution Group
Formica
Centrum vzdělávání všem

Diskriminace z důvodu věku

„Věk nelze vrátit zpět. Zatímco u jednotlivců mladšího věku lze předpokládat, že dosáhnou v budoucnosti na nároky vyhrazené vyšším věkovým hranicím, jako je věk pro uzavření manželství, získání řidičského průkazu nebo nároku na důchod, opačně to neplatí.“*

Česká republika jako demokratický právní stát je založena mj. na respektu k základním právům a svobodám, jednou ze základních zásad státu je zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení. Východiskem této zásady v ústavní rovině je čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož platí: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“

Charakteristika věku jako diskriminačního důvodu je, na rozdíl od ostatních důvodů, z povahy věci značně specifická. Věk se v průběhu času neustále proměňuje, na rozdíl od ostatních důvodů se tedy nejedná o stálou charakteristiku. Věk člověka proto není chráněn jako takový. Chráněny jsou ty fáze věku člověka, které s sebou přinášejí znevýhodnění a zvláštní zranitelnost člověka takového věku.

V souvislosti s věkovou diskriminací se dále někdy hovoří o fenoménu tzv. věkové ignorance, založené na zdánlivé či tvrzené nedůležitosti kritéria věku, jejímž důsledkem je ignorování specifických potřeb starších osob (např. zaměstnanců), které je pak důvodem jejich faktického znevýhodnění, resp. nerovného zacházení. S tím koresponduje i poměrně nová strategie „Age management“ tedy pozitivní proces způsobu práce se zaměstnanými, který přichází jako reakce na diskriminaci z důvodu věku, stejně jako management slaďování práce a rodiny je pozitivním reakcí na diskriminaci z důvodu pohlaví nebo rodičovství.

*cit. Boučková a kol., Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. Vydání. C.H.Beck Praha 2009, str. 76

CELÝ TEXT

Poradna

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (dále jen „PPO“) je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich následnou aplikační praxi. Zpracováváme připomínkové zprávy a stanoviska k národním vládním dokumentům, pro orgány mezinárodních smluv (OSN, Rada Evropy) a Evropské unie (Evropská komise, Agentura Evropské unie pro základní práva). Našim klientům poskytujeme bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech ochrany lidské důstojnosti. Naše klienty zastupujeme nejen před obecnými soudy, ale i v řízeních před Ústavním soudem nebo Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. V posledních letech rozvíjíme s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR i mezinárodní transformační spolupráci v zemích západního Balkánu.V sociální oblasti v PPO poskytujeme 4 registrované sociální služby, které ročně obslouží na 5.000 individuálních klientů z různých míst České republiky. Pro potřeby pracovníků státní správy i samospráv, nevládních organizací i jednotlivců poskytujeme poradenský servis a vzdělávací moduly z oblasti migrace, rovného zacházení, ochrany základních práv a sociální práce (např. finanční gramotnost, sanace biologické rodiny atd.) V našem týmu máme aktuálně na 60 právníků a sociálních pracovníků, přičemž v našich programech kontinuálně spolupracujeme se třemi desítkami odborníků rozličných profesí.

VÍCE O NÁS

Konference

Věk se neříká! Age management v praxi

Děkujeme Vám za zájem o konferenci Věk se neříká! Age management v praxi, která v rámci pojektu „Through age diversity towards fairly society” proběhla 11. června v Praze.

Všechny příspěvky si můžete stáhnout zde.

Konference
Konference
Konference

Co-funded by
the European Union

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci komunitárního programu PROGRESS a dotací ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

logo Kanceláře prezidenta republiky

Tento projekt je pod záštitou prezidenta České republiky


logo MPSV

Tento projekt je pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí České republiky

logo ČT

Hlavní mediální partner